spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

 

CERTIFICIRANJE VARILNEGA OSEBJA

 

Za uspešno vodenje in koordinacijo varilne proizvodnje potrebujemo usposobljene in kompetentne kadre. Standard EN ISO 14731 dolo?a, da so lahko varjenje koordinirajo osebe, ki imajo ustrezno tehni?no izobrazbo in specializacijo iz varilstva. Standard pozna tri stopnje zahtevnosti:

 

  • Osnovna stopnja: Posamezniki imajo poklicno šolo, dve leti prakse v varilstvu in uspešno kon?ano specializacijo za varilne specialiste (IWS ali EWS)
  • Specifi?na stopnja: Posamezniki imajo srednješolsko izobrazbo in specializacijo za varilne tehnologe (IWT ali EWT).
  • Obširna stopnja: Posamezniki so inženirji ustrezne tehni?ne smermi in so opravili specializacijo po programu za inženirje (IWE ali IWT)

 

Za vzdrževanje strokovne kompetentnosti je potrebno, da se koordinatorji varjenja  vseživljenjsko izobražujejo in pridobivajo izkušnje na ožjem strokovnem podro?ju. Varilni specialisti, tehnologi in inženirji, ki so tako usposobljeni lahko pridobijo certifikat na eni od treh stopenj:

  • CIWS – certificirani mednarodni specialist varilstva (Osnovna stopnja)
  • CIWT– certificirani mednarodni varilni tehnolog (Specifi?na stopnja)
  • CIWE– certificirani mednarodni varilni inženir (Obširna stopnja)

 

Varilni koordinatorji lahko pridobijo certifikate pri nacionalni izpostavi Mednarodnega inštituta za varilstvo. V Sloveniji to funkcijo vrši Slovensko društvo za varilno tehniko.

 

Kandidati morajo dokazati:

  • Da imajo ustrezno izobrazbo (IWE; EWE;IWT; EWT; IWS ali EWS)
  • Da imajo dovolj izkušenj na enem od ožjih podro?ji kot so: konstrukcije, tla?na oprema, strojegradnja, železniška vozila.
  • Da se vseživljenjsko izobražujejo

 

1. Strokovno znanje

 

Kandidati izkažejo znanje s predložitvijo mednarodne ali ekvivalentne evropske diplome ( IWE, IWT ali IWS). Slovensko društvo za varilno tehniko lahko brez pridržkov certificira kandidate, ki so pridobili izobrazbo na specializacijah v Sloveniji. ?e kandidat predloži diplomo izdano v drugi državi, mora certifikacijski odbor pridobiti potrdilo izdajatelja diplome o njeni verodostojnosti le te.

 

2. Izkušnje

 

V obdobju treh let pred certificiranjem morajo kandidati imeti vsaj dve leti delovnih izkušenj na podro?ju za katerega se certificirajo. Dokazati morajo, da so opravljali delo, ki odgovarja njihovi strokovni kvalifikaciji skladno s standardom ISO 14731. Upoštevajo se lahko tudi druge ustrezne izkušnje na podro?ju varilstva.

 

3. Dodatno izobraževanje

 

Kandidati za certificiranje in tisti, ki želijo podaljšati certifikat, morajo vzdrževati in obnavljati znanje in slediti razvoju stroke.  Pri certificiranju in ponovnem certificiranju morajo dokazati, da so se v obdobju treh let izobraževali na seminarjih, te?ajih ali z aktivnim strokovnim delom. Najprimernejši na?in vzdrževanja znanja je sistem vseživljenjskega izobraževanja v katerega se posamezniki lahko vklju?ijo.

Kandidati naj se pred certificiranjem udeležijo te?aja ali delavnice na kateri se obravnavajo teme iz podro?ja certificiranja. Tisti, ki imajo diplome starejšega datuma potrebujejo dopolnilno znanje iz podro?ja novejših standardov in predpisov. Za vzdrževanje znanja se priporo?a, da se imetniki certifikatov vsaj enkrat letno udeležijo ene od organiziranih oblik izobraževanja (seminarji, delavnice, strokovne ekskurzije).

 

4. Vloge

 

Kandidati predložijo Slovenskemu društvu za varilno tehniko vloge na predpisanem obrazcu

Vlogo potrdi delodajalec. Samozaposlenim osebam vlogo lahko potrdijo poslovni partnerji.

Kandidati vlogi priložijo vsa potrebna dokazila o izobrazbi, izkušnjah, izobraževanju v preteklih treh letih in ostale relevantne dokumente.

Z oddajo vloge se kandidati obvežejo, da se bodo ravnali po splošnih strokovnih pravilih, ki veljajo za delo koordinatorjev varjenja.

Obrazce za vloge in za ponovno certificiranje so na spletni strani društva.

 

5. Presoja

 

Za pregled in oceno vlog je pristojen certifikacijski odbor, ki ugotovi ali je na osnovi podatkov iz vloge mogo?e nedvoumno ugotoviti, da kandidat izpolnjuje pogoje navedene v pravilih IAB-341-08. Predstavnik certifikacijskega organa opravi s kandidatom informativni razgovor. Predmet razgovora je delo koordinatorja varjenja na posameznem podro?ju.

 

6. Izdaja certifikata in podaljševanje

 

Slovensko društvo lahko izda certifikat le osebam, ki so zaposlene v Sloveniji. Certifikat velja tri leta.

En mesec pred iztekom veljavnosti certifikata Slovensko društvo za varilno tehniko obvesti imetnika certifikata o podaljšanju veljavnosti ter mu pošlje potrebne obrazce. Postopek ponovnega certificiranja je enak kot prvo certificiranje. Certifikacijski odbor ugotovi ali se je imetnik izobraževal, ali je bil vklju?en v sistem vseživljenjskega izobraževanja. Priporo?a se da se imetnik certifikata udeleži vsako leto vsaj enega seminarja ali druge oblike izobraževanja iz delavnega podro?ja navedenega na certifikatu.  Pomembno je tudi, da imetnik certifikata  ni prekinil dejavnosti, za katero je certificiran, za ve? kot eno leto v preteklem triletnem obdobju.

Imetniku se izda nov certifikat.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB