spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

 

 

Pregled pomembnih standardov


OZNA?EVANJE

EN ISO 4063:2010

Seznam na?inov in števil?ne oznake

Nomenclature of processes and reference numbers

EN ISO 6947:2011

Položaji pri varjenju - Definicije kotov nagiba in zasuka

Working positions - Definitions of angles of slope and rotation

ISO 2553:2013

Simboli?no prikazovanje na risbah (SO 2552:1992)

Symbolic representation on drawings

EN ISO 9692-1:2013

Priporo?ila za pripravo zvarnih robov na jeklih

Recommendations for joint preparation

EN ISO 6520-1:2007

Klasifikacija geometrijskih nepopolnosti v kovinskih materialih

Classification of geometric imperfections in metallic materials

 

PRIPORO?ILA ZA VARJENJE

EN 1011-1:2009

1. del: Splošni napotek za oblo?no varjenje

Part 1: General guidance for arc welding

EN 1011-2:2001

2. del: Oblo?no varjenje feritnih jekel

Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 1011-3:2000

3. del: Oblo?no varjenje nerjavnih jekel

Part 3: Arc welding of stainless steels

 

CERTIFICIRANJE VARILCEV

EN ISO 9606-1:2013

Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jeklo

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

EN ISO 9606-2:2005

2. del: Aluminij in aluminijeve zlitine

Part 2: Aluminium and aluminium alloys

ISO 14732:2013

Preskušanje usposobljenosti varilcev za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov.

Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732:2013)

 

VARILNI POSTOPKI

EN ISO 15614-1:2017

Preskus postopka varjenja. Oblo?no in plinsko varjenje jekel in niklja.

Specification and qualification of welding procedures for metallic materia.

EN ISO 15609-1:2004

Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale.

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials.

OPOMBA

Poznamo standarde za kvalifikacijo varilnih postopkov na osnovi prej pridobljenih rezultatov. Taki standardi so: EN ISO 15607, 15610,15611,15612 in 15613. V praksi najve? uporabljamo standard EN ISO 15614, ki temelji na laboratorijskem preskušanju zvarov.

KAKOVOST IN KOORDINACIJA VARJENJA

EN ISO 3834-1:2006

Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti

Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements

EN ISO 3834-2:2006

Obširnejše zahteve za kakovost

Comprehensive quality requirements

EN ISO 3834-3:2006

Standardne zahteve za kakovost

Standard quality requirements

EN ISO 3834-4:2006

Osnovne zahteve za kakovost

Elementary quality requirements

EN ISO 3834-5:2006

Referen?ni dokumenti

Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements

EN ISO 14731:2006

Koordinacija varilnih del – Naloge in odgovornosti

Welding coordination - Tasks and responsibilities

 

KONTROLA IN PRESKUŠANJE

EN ISO 17635:2010

Neporušitvene preiskave zvarnih spojev - Splošna pravila za kovinske materiale

Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials

EN ISO 17637:2011

Neporušitvene preiskave talilnih zvarov. Vizualna preiskava

Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination

EN ISO 13916:1996

Navodilo za merjenje temperature predgrevanja, medvarkovne temperature in temperature dogrevanja

Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature

EN ISO 9712:2012

Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave - Splošna na?ela

Qualification and certification of NDT personnel - General principles

EN 10204:2004

Kovinski izdelki – Vrste certifikatov kontrole

Metallic products - Types of inspection documents

 

STOPNJE SPREJEMLJIVOSTI

EN ISO 5817:2014

Stopnje sprejemljivosti nepravilnosti

Quality levels for imperfections

EN 12517-1:2006

Ocenjevanje zvarnih spojev na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah z radiografijo - Stopnje sprejemljivosti

Evaluation of welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys by radiography - Acceptance levels

EN ISO 11666:2010

Ultrazvo?no preskušanje - Stopnje sprejemljivosti

Ultrasonic testing of welded joints - Acceptance levels

EN ISO 23279:2017

Ultrazvo?no preskušanje - Karakterizacija indikacij v zvarih

Ultrasonic testing - Characterization of indications in welds

EN ISO 23277:2015

Preskušanje zvarnih spojev s penetranti - Stopnje sprejemljivosti

Penetrant testing of welds - Acceptance levels

EN ISO 23278:2015

Preskušanje zvarnih spojev z magnetnimi delci - Stopnje sprejemljivosti

Magnetic particle testing of welds - Acceptance level

 

PRODUKTNI STANDARDI

 

EN 1090-1:2009+A1:2012

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del:Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

EN 1090-2:2008+A1:2012

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehni?ne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

EN 1090-3:2008

Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 3. del: Tehni?ne zahteve za aluminijaste konstrukcije

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures

EN 13480-1:2017

Kovinski industrijski cevovodi

Metallic industrial piping

EN 12732:2014

Sistemi oskrbe s plinom - Varjenje jeklenih cevovodov - Funkcionalne zahteve

Gas supply systems - Welding steel pipework - Functional requirements

EN 1775:2008

Oskrba s plinom - Plinovod za stavbe - Najvišji delovni tlak do vklju?no 5 bar - Funkcionalna priporo?ila

Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar

EN 15085-4:2008

Železniške naprave - Varjenje železniških vozil in elementov - 4.del: Zahteve za proizvodnjo

Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 4: Productions requirements

 

OZNAKA

NASLOV STANDARDA

OSNOVNI MATERIAL

ISO 2560:2010

Vro?e izdelani iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel

Nelegirana in drobnozrnata jekla.


ISO 17632:2015

Seznam nerjavnih jekel

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

ISO 636:2017

Ploš?ati jekleni izdelki za tla?ne posode

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

ISO 17632:2013

Aluminij in aluminijeve zlitine

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

ISO 14171:2016

Smernice za razvrš?anje kovinskih materialov v skupine

Nelegirana in drobnozrnata jekla.

ISO 18275:2011

Dodajni materiali za varjenje - Oplaš?ene elektrode za ro?no oblo?no varjenje visokotrdnih jekel - Razvrstitev

Visokotrdna jekla

ISO 16834:2012

Dodajni in pomožni materiali - Žice in palice ter vari za oblo?no varjenje visokotrdnostnih jekel v zaš?itnih plinih - Razvrš?anje

Visokotrdna jekla

ISO 26304:2011

Dodajni in potroši materiali za varjenje - Žice, strženske žice in kombinacije žic in praškov za varjenje visokotrdnih jekel po EPP - Razvrstitev

Visokotrdna jekla

ISO 3581:2016

Dodajni materiali za varjenje - Oplaš?ene elektrode za ro?no oblo?no varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Klasifikacija (ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011

Nerjavna in ognjeodporna jekla

ISO 17633:2010

Dodajni materiali za varjenje - Strženske žice in samozaš?itne žice iz cevi ter palice za oblo?no varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Razvrš?anje

Nerjavna in ognjeodporna jekla

ISO 14343:2017

Dodajni materiali za varjenje - Ži?ne elektrode, trakovi, žice in palice za oblo?no varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Razvrstitev (ISO 14343:2009)

Nerjavna in ognjeodporna jekla

ISO 18276:2017

Dodajni materiali za varjenje – Strženske žice iz cevi za oblo?no varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel v zaš?itnem plinu in brez zaš?ite – Razvrš?anje (ISO 18276:2005)

Nerjavna in ognjeodporna jekla

ISO 3580:2017

slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Oplaš?ene elektrode za oblo?no varjenje jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev

Kotlovska jekla

ISO 21952:2012

Dodajni materiali za varjenje - Žice in palice za oblo?no varjenje v zaš?itnih plinih jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev (ISO 21952:2012)

Kotlovska jekla

ISO 17634:2014

Dodajni materiali za varjenje - Strženske žice iz cevi za oblo?no varjenje jekel, odpornih na lezenje v zaš?itnem plinu - Razvrš?anje (ISO/DIS 17634:2014)

Kotlovska jekla


ISO 24598:2012

Dodajni materiali za varjenje - Ži?ne elektrode, polnjene žice in kombinacije žic in praškov za varjenje pod praškom jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev (ISO 24598:2012)

Kotlovska jekla

ISO 1071:2014

Dodajni materiali za varjenje - Oplaš?ene elektrode, žice, palice in cevne strženske elektrode za talilno varjenje litega železa - Razvrstitev (ISO/DIS 1071:2014)

Lito železo

ISO 14172:2015

Dodajni materiali za varjenje - Oplaš?ene elektrode za ro?no oblo?no varjenje niklja in njegovih zlitin - Razvrstitev (ISO/DIS 14172:2013)

Nikelj in zlitine

ISO 18274:2010

Dodajni materiali za varjenje - Ži?ne in tra?ne elektrode, žice in palice za talilno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Razvrstitev (ISO 18274:2010)

Nikelj in zlitine

ISO 24373:2008

Dodajni materiali za varjenje - Masivne žice in palice za talilno varjenje bakra in bakrovih zlitin - Razvrstitev (ISO 24373:2008)

Baker in zlitine


ISO 18273:2015

Dodajni materiali za varjenje - Žice in palice za varjenje aluminija in aluminijevih zlitin - Razvrstitev

Aluminij in zlitine

ISO 24034:2010

Dodajni materiali za varjenje - Masivne žice in palice za talilno varjenje titana in titanovih zlitin - Razvrstitev - Dopolnilo 1 (ISO 24034:2005/Amd 1:2008)

Titan in zlitine


 

TLA?NA OPREMA:


SIST EN 13445-1 (2015) /// Neogrevane tla?ne posode - 1. Splošno

SIST EN 13445-2  (2016+A1) /// Neogrevane tla?ne posode - 2. Materiali

SIST EN 13445-3 (2016) /// Neogrevane tla?ne posode - 3. Konstruiranje

SIST EN 13445-4  (2014 +A1 2016) /// Neogrevane tla?ne posode - 4. Proizvodna

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB